ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ISO14001

ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਸਟਮ ISO9001

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਵਾਰਡ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ RSP_ CERT_ FSC_ COC_ NEWSPAPERING_ 004920_ 20_e

FSC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿੰਗਬੋ ਅਖਬਾਰ 005882 v1.0

ISO09001

ISO14001

ਚੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ-PEFC

ਚੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ-PEFC

ਪੱਕਾ ਪੇਪਰ -FSC